1. Rekisterinpitäjä

Rovanapa Oy (y-tunnus: 1830727-0)
PL 68 (Jaakonkatu 3),
96101 Rovaniemi
Puh. (016)3223 410

2. Rekisteriasioita hoitava henkilö

Kiinteistötyönjohtaja
PL 68 (Jaakonkatu 3),
96101 Rovaniemi
Puh. (016)3223 410
asiakaspalvelu@rovanapa.fi

3. Rekisterin nimi

Kameravalvontarekisteri

4. Henkilötietojen käyttötarkoitus

Henkilötietojen käsittely perustuu yrityksen oikeutettuun etuun ja/tai
rekisterinpitäjän toimistolla tapahtuneiden rikosten ja ilkivallan sekä muiden väärinkäytösten selvittämiseen.

5. Rekisterin tietosisältö

Videokuvaa kohteessa liikkuneista henkilöistä.

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Videokamerat

7. Tietojen säilytysaika
Kameravalvonnan tietoja säilytetään tarpeelliseksi todettu aika, jos ne sisältävät käyttötarkoitukseen perustuvaa tutkittavaa tietoa. Tutkinnan päätyttyä tietoa säilytetään sen ajan, joka on tarpeen oikeudellisen vaateen laatimista, esittämistä tai puolustamista varten. Kun aineiston säilyttämisen tarve on päättynyt, tieto poistetaan kolmen vuoden kuluessa. Muussa tapauksessa tieto säännönmukaisesti tuhoutuu uuden tallenteen alle enintään kuuden kuukauden kuluessa tallentamisesta.

8. Säännönmukaiset tietojen luovutukset
Tietoja ei pääsääntöisesti luovuteta Rovanapa Oy:n ulkopuolelle.
Rikosepäilytapauksissa tietoja voidaan luovuttaa poliisille.

9. Tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle
Tietoja voidaan tarvittaessa siirtää Euroopan unionin jäsenvaltioiden alueen tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

10. Tarkastus-, kielto- ja korjausoikeus

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja rekisteriin on talletettu. Tarkastuspyyntö tulee tehdä henkilökohtaisesti rekisterinpitäjän luona. Rekisteröidyn tulee ilmoittaa tiedon etsimiseksi mahdollisimman tarkka aika, jolloin kuvaaminen olisi tapahtunut. Pyynnön esittäjän tulee liittää tarkastusoikeuspyyntöön oma
valokuvansa.

11. Rekisterin suojauksen periaatteet

Sähköisesti käsiteltävät rekisterin sisältämät tiedot ovat palomuurein, salasanoin ja tarvittavin muin tietoturvan toimialalla kulloinkin yleisesti hyväksyttävin teknisin keinoin suojattuja. Manuaalisesti ylläpidettävät aineistot sijaitsevat tiloissa, joihin on asiattomilta pääsy estetty.

Ainoastaan yksilöidyillä rekisterinpitäjän ja sen toimeksiannosta ja lukuun toimivien yritysten työntekijöillä, jotka ovat allekirjoittaneet salassapitosopimuksen, on pääsy rekisterin sisältämiin tietoihin rekisterinpitäjän myöntämällä yksilöllisellä käyttöoikeudella.

Ainoastaan yksilöidyillä rekisterinpitäjän ja sen toimeksiannosta ja lukuun toimivien yritysten työntekijöillä, jotka ovat allekirjoittaneet salassapitosopimuksen, on pääsy rekisterin sisältämiin tietoihin rekisterinpitäjän myöntämällä yksilöllisellä käyttöoikeudella.